Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROWADZENIA ZAJĘĆ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SEMESTRZE ZIMOWYM 2021/2022
data publikacji: 04/10/2021, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Informacja dla studentów dotycząca realizacji zajęć z Wychowania Fizycznego  oraz pozostałych form zaliczenia przedmiotu w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22

 

1. Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr R.0211.58.2021 z dnia 17 września 2021r. dotyczącego organizacji  kształcenia w roku akademickim 2021/2022 w semestrze zimowym zajęcia z Wychowania Fizycznego będą się odbywać w formie hybrydowej i zostały podzielone na dwie części:

I część. Zajęcia stacjonarne w postaci trzech  wycieczek pieszych o łącznej ilości 18 godzin dydaktycznych (po 6 godzin dydaktycznych każda), rozpoczynających się od 4 października i trwających do 28 listopada. UWAGA! Zajęcia zgodne z harmonogramem i planem zajęć.

II część. Zajęcia zdalne WF Online  na Platformie Moodle w ilości 12 godzin dydaktycznych rozpoczynające się od dnia 29 listopada  a kończące się 30 stycznia.

2.Zajęcia z części I będą prowadzone w grupach dziekańskich w terminach podanych zgodnie z harmonogramem zajęć na Uczelni. Student nie musi się indywidualnie zapisywać się na zajęcia z WF. Dotyczy wyłącznie studentów pierwszego roku. Pozostali studenci powtarzający przedmiot Wychowanie Fizyczne lub realizujący różnicę programową proszeni są o kontakt z sekretariatem SWFiS w godzinach od 8.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku swfis@uek.krakow.pl  , tel. 12 293 5435 lub osobiście.

3.Studenci starający się o zaliczenie przedmiotu z Wychowania Fizycznego w trybie normalnym  powinni aktywnie uczestniczyć i zaliczyć każdą z dwóch części zajęć.

4.Studenci ubiegający się o przepisanie oceny z Wychowania Fizycznego zobowiązani są do:

a. złożenia wniosku skierowanego do Dyrektora Instytutu ( wzór wniosku dostępny jest na stronie SWFiS)

b. karty przebiegu studiów potwierdzone osobiście przez studenta w Dziekanacie

c. kompletny wniosek należy złożyć osobiście w Sekretariacie  SWFiS lub online swfis@uek.krakow.pl  w nieprzekraczalnym terminie do 18 października 2021r.

5. Studenci posiadający długoterminowe  zwolnienie lekarskie na jeden lub dwa semestry  zwalniające z uczestnictwa w zajęciach stacjonarnych są zobowiązani do przedstawienia stosownego zaświadczenia nauczycielowi przypisanemu do danej grupy dziekańskiej . Nauczyciel prowadzący poinformuję studenta o wyznaczonym sposobie zaliczenia przedmiotu.

6. Studenci którzy, zapiszą się do sekcji AZS UEK realizując zajęcia stacjonarnie w uczelnianych obiektach sportowych od 11 października 2021r. do 30 stycznia 2022r. otrzymują zaliczenie na podstawie obecności na treningach lub rozgrywkach AMM, AMP. Terminy treningów dostępne są na stronie AZS UEK. Student jest zwolniony z uczestnictwa w zajęciach w części I i II.

R
REGULAMIN ZALICZENIA WYCIECZEK PIESZYCH w TRYBIE STACJONARNYM ROKU AKADEMICKIM 2021/2022
data publikacji: 27/10/2021, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

Regulamin zaliczenia przedmiotu z Wychowania Fizycznego obejmujący zajęcia  w formie hybrydowej w semestrze zimowy 2021/2022

1.        W związku z Zarządzeniem Rektora z dnia 17 września 2021r. realizacja zajęć z Wychowania Fizycznego  w semestrze zimowym 2021/22  w wymiarze 30 godzin dydaktycznych odbędzie się systemem hybrydowym i została podzielona na dwie części:

Część pierwsza: w formie stacjonarnej w postaci trzech pieszych wycieczek o łącznej ilości 18 godzin dydaktycznych równej uzyskaniu z tej części 18 punktów. Aby zaliczyć tą część zajęć należy zrealizować minimum dwie wycieczki - 12 punktów.

Część druga:  w formie zdalnej z wykorzystaniem kursów internetowych WF Online znajdujących się na Platformie Moodle UEK o łącznej ilości 12 godzin dydaktycznych. Aby zaliczyć tą część zajęć należy uzyskać minimum 4 punkty.

2.        Udział w części pierwszej i drugiej zajęć WF jest obowiązkowy dla wszystkich studentów, mających zajęcia WF w semestrze zimowym 2021/22.

3.        Zajęcia zdalne odbywają się na uczelnianej e-Platformie pod adresem:  e-uczelnia.uek.krakow.pl  w kategorii Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Należy  wybrać jeden kurs  i tylko w tym kursie należy się zarejestrować  na wybrane zajęcia online w terminie do dnia 28 listopada aby  w nich uczestniczyć, w oparciu o zaproponowane materiały i ćwiczenia. Zajęcia zdalne rozpoczynają się od dnia 29 listopada 2021r a kończą 30 stycznia 2022r.

4.        Termin rejestracji do zajęć zdalnych rozpoczyna  się od dnia 22 listopada a kończy 28 listopada.

5.        Aby zaliczyć przedmiot Wychowanie Fizyczne na ocenę 3.0 w semestrze zimowym 2021/22r. należy zdobyć 16 punktów.

6.        Ocena końcowa z Wychowania Fizycznego będzie uzależniona od ilości zrealizowanych godzin dydaktycznych które zastaną przeliczone na punkty według następujących przeliczników:

- każda godzina dydaktyczna ma wartość 1 punktu (30 godzin dydaktycznych = 30 punktów)

- udział w wycieczce pieszej jest równy uzyskaniu  6 punktów.

- wykonanie aktywności w kursie WF Online wynosi od 0 do 2 punktów. Do rozwiązania cotygodniowych kursów przeznaczonych jest 12 punktów w  skali: brak wysłanego dzienniczka = 0 punktów, częściowo poprawny dzienniczek = 1 punkt, poprawny dzienniczek = 2 punkty, próg zaliczeniowy = 1 punkt.

- ocena 2.0, nie uzyskanie wystarczającej liczby punktów. Próg zaliczeniowy wynosi 16 punktów.

- ocena 3.0, uzyskanie 16 punktów

- ocena 3.5, uzyskanie od 17 do 20 punktów

- ocena 4.0, uzyskanie od 21 do 24 punktów

- ocena 4.5, uzyskanie od 25 do 27 punktów

- ocena 5.0, uzyskanie od 28 do 30 punktów

- ocena 5.5,  może otrzymać student realizujący zajęcia stacjonarnie w ramach treningów sekcji KU AZS UEK. Reprezentowania Uczelni w rozgrywkach AMM i AMP oraz wykazywaniu się wysoką formą treningową w trakcie zajęć w Uczelnianych Obiektach Sportowych UEK.

 

 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UEK
data publikacji: 04/10/2021, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierownik mgr Artur Pagacz

pok. nr 1 tel. 12 293 5602


Sekretariat WF czynny codziennie w godzinach: od 7.00 do 15.00 

Specjalista mgr inż. Katarzyna Pułczyńska

e-mail: swfis@uek.krakow.pl

pok. nr 2 tel. fax 12 293 5070, 12 293 5435


STARSI WYKŁADOWCY:

mgr Jolanta Ciepichał  pok. 3 tel. 293 5636

mgr Jerzy Drej  pok. 5 tel.  12 293 5638

mgr Artur Pagacz pok. 1 tel. 293 5602

dr Ryszard Staroń pok. 5 tel. 293 5637

mgr Mariusz Sumara  pok. 5 tel. 293 5637

mgr Leszek Walankiewicz pok.5 tel. 293 5638

 

 WYKŁADOWCY:

 mgr Andrzej Kozubowski pok.5 tel. 2935638


INSTRUKTORZY:

mgr Sylwia Dudek pok. 4 tel. 12 293 5636

mgr Sławomir Żuk, pok. 4 tel. 12 293 5637

Ratownicy :

mgr Bartłomiej Musiał  tel. 12 293 5671

mgr Mariusz Potaczek tel. 12 293 5671


 Recepcja basenu UEK :

Joanna Mularczyk   tel. 12 293 5673 

Wojciech Sobczyk   tel.12 293 5673

Łukasz Strzelecki   tel. 12 293 5673


Obsługa hali sportowej UEK:

Piotr Guzik  tel. 12 293 5631                                          

Portiernia Pawilonu Sportowego: tel.12 293 5632

Szatnia Pawilonu Sportowego: tel.12 293 5633

Linki