mzzpn

A A A drukuj

Międzyuczelniany Związek Zawodowy Pracowników Nauki

 Związek broni praw i interesów Pracowników w zakresie warunków pracy i płac
oraz warunków socjalno-bytowych i kulturalnych.
 

Celem Związku jest obrona godności, interesów i praw pracowniczych,
a w szczególności:

 • dążenie do doskonalenia ustawodawstwa dotyczącego szkolnictwa wyższego
  i nauki,
 • obrona praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, wynagradzania, warunków socjalno-bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • jednoczenie pracowników na rzecz rozwoju naukowego i podnoszenia kwalifikacji w celu podniesienia poziomu kształcenia w Uczelniach,
 • inicjowanie i popieranie działań na rzecz stworzenia pracownikom warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i adaptacji społeczno- zawodowej młodych pracowników,
 • dążenie do rozwoju harmonijnego współdziałania z władzami Uczelni w zakresie powiązania zadań Uczelni z potrzebami pracowników,
 • kształtowanie zasad etyki zawodowej, w tym szczególnie etyki nauczycieli akademickich i sumiennego stosunku do obowiązków zawodowych
  i pracowniczych,
 • kształtowanie aktywnych postaw działania na rzecz rozwoju Uczelni,
 • współdziałanie z władzami uczelni w sprawach rozwoju racjonalizacji
  w wynalazczości pracowniczej,
 •  obrona interesów zawodowych, materialnych oraz potrzeb socjalnych
  i kulturalnych pracowników i ich rodzin.