mzzpn

A A A drukuj

Aktualności

 

Ważne informacje

Porozumienie zawarte w dniu 7 grudnia 2015 roku dotyczącego wypłaty jednorazowych dodatków dla pracowników Uczelni z okazji jubileuszu 90-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

Porozumienia zawartego w dniu 23 listopada 2015 roku dotyczącego podziału rezerwy finansowej wynikającej z rozliczenia środków finansowych przeznaczonych na zwiększenie wynagrodzeń pracowników  UEK w latach 2014 i 2015

Międzyuczelniany Związek Zawodowy Pracowników Nauki

broni praw i interesów pracowników w zakresie warunków pracy i płac oraz warunków socjalno-bytowych i kulturalnych. Celem Związku jest obrona godności, interesów i praw pracowniczych, a w szczególności:

 • dążenie do doskonalenia ustawodawstwa dotyczącego szkolnictwa wyższego i nauki,
 • obrona praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, wynagradzania, warunków socjalno-bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • jednoczenie pracowników na rzecz rozwoju naukowego
  i podnoszenia kwalifikacji w celu podniesienia poziomu kształcenia w Uczelni,
 • inicjowanie i popieranie działań na rzecz stworzenia pracownikom warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i adaptacji społeczno- zawodowej młodych pracowników,
 • dążenie do rozwoju harmonijnego współdziałania
  z władzami uczelni wyższych w zakresie powiązania zadań Uczelni z potrzebami pracowników,
 • kształtowanie zasad etyki zawodowej, w tym szczególnie etyki nauczycieli akademickich i sumiennego stosunku do obowiązków zawodowych pracowniczych,
 • kształtowanie aktywnych postaw działania na rzecz rozwoju Uczelni,
 • współdziałanie z władzami uczelni w sprawach rozwoju racjonalizacji
  w wynalazczości pracowniczej,
 • obrona interesów zawodowych, materialnych oraz potrzeb socjalnych i kulturalnych pracowników i ich rodzin.