Studium Doktorantów

A A A drukuj

Samorząd Doktorantów

Samorząd Doktorantów jest jedyną reprezentacją ogółu Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Reprezentuje społeczność Doktorantów w sprawach dotyczących praw i obowiązków, kształcenia, kultury i warunków socjalno-bytowych. 


Samorząd, działając poprzez swoje organy:
1) broni praw Doktorantów,
2) wyraża opinię Doktorantów w sprawach, którymi społeczność ta jest zainteresowana,
3) uczestniczy, poprzez swoich przedstawicieli w organach kolegialnych Uczelni, w tym:
a)  opiniuje projekty decyzji organów Uczelni w sprawach dotyczących Doktorantów, w tym związanych z organizacją i regulaminem studiów doktoranckich,
b) współpracuje z władzami Uczelni i poszczególnych wydziałów w działaniach zmierzających do poprawy systemu kształcenia,
c) porozumiewa się z odpowiednimi organami Uczelni i współdecyduje o podziale środków finansowych przeznaczonych na cele doktoranckie,
4) wspiera i propaguje działalność naukową, kulturalną, wydawniczą, społeczną, turystyczną
i sportową Doktorantów,
5) organizuje wzajemną pomoc i współpracę koleżeńską,
6) integruje środowisko Doktorantów,
7) dba o wysoką jakość kształcenia i dobre imię Doktorantów Uczelni.

 


Projekt loga i nagłówka strony: Janusz Bugajski