A A A drukuj

Studium Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej

Studium Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej (SDDA) funkcjonujące w oparciu o Zarządzenie Rektora UEK nr R-0201-47/2015 jest wewnętrzną formą doskonalenia zawodowego w zakresie dydaktyki, przeznaczoną dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ogólny nadzór nad działalnością SDDA sprawuje Prorektor ds. Kształcenia i Studentów. Organizacyjną i merytoryczną obsługę studium prowadzi Katedra Psychologii i Dydaktyki. Celem SDDA jest zapewnienie warunków do stałego podnoszenia jakości kształcenia w Uczelni – poprzez stosowne przygotowanie dydaktyczne nowo zatrudnionych nauczycieli akademickich, a także   umożliwienie im doskonalenia w tym zakresie w trakcie dalszej pracy akademickiej.Program kształcenia w SDDA ustala rada programowa i obejmuje:

  • w pierwszym roku zatrudnienia w Uczelni:

1) uzyskanie zaliczenia następujących przedmiotów:

 

 Nazwa przedmiotuLiczba godzin
 Psychologiczne prawidłowości kształcenia akademickiego8
 Zasady i formy kształcenia w szkole wyższej8
 Etyczne aspekty pracy naukowo dydaktycznej8
 Komunikowanie dydaktyczne w szkole wyższej12
 Metodyka nauczania:
- przedmiotów ekonomicznych (2 godz.)
- przedmiotów z zakresu nauk o zarządzaniu (2 godz.)    
- przedmiotów ilościowych (2 godz.)    
- w języku angielskim (2 godz.)
8
 Emisja głosu6
 Problemy niepełnosprawności w edukacji akademickiej4
 Podstawy e-learningu w dydaktyce akademickiej4
 Problemy komunikowania i elementy retoryki6
 Razem:64

 

  • w drugim roku zatrudnienia w Uczelni:

1) przeprowadzenie hospitowanych zajęć przykładowych co najmniej  2 godz.,
2) uczestnictwo w rozmowach końcowych.

 Uczestnictwo w zajęciach realizowanych w ramach SDDA jest obowiązkowe dla nowo zatrudnianych nauczycieli akademickich, w pierwszym i drugim roku zatrudnienia w Uczelni. Hospitacja zajęć przykładowych jest przeprowadzana w obecności komisji składającej się z kierownika katedry, kierownika studium oraz wskazanego przez kierownika studium doświadczonego i wyróżniającego się dydaktyka.

W ramach SDDA organizowane są również warsztaty służące rozwojowi lub doskonaleniu kompetencji dydaktycznych, w tym z zakresu wykorzystywania nowoczesnych metod nauczania oraz posługiwania się nowoczesnymi technikami i środkami dydaktycznymi, w których - na zasadach dobrowolności - może uczestniczyć każdy nauczyciel akademicki zatrudniony w Uczelni, zainteresowany rozwijaniem i doskonaleniem potencjału dydaktycznego. Uruchomienie dobrowolnych zajęć w ramach studium, zgodnie z §4 ust. 2  załącznika do Zarządzenia Rektora UEK nr R-0201-47/2015 następuje, gdy możliwe jest utworzenie grupy uczestników liczącej co najmniej 15 osób.