Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

KARTY PARKINGOWE
data publikacji: 22/01/2019, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Procedura wydawania pracowniczych kart parkingowych

 • 1. Karta parkingowa jest oznakowaniem pojazdu uprawniającym do parkowania na terenie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • 2. Podczas parkowania na teren ie kampusu UEK, karta parkingowa powinna być umieszczona w widocznym miejscu na podszy biu pojazdu. Brak widocznej karty parkingowej, upoważnia służby dozoru i ochrony do wszcz ęcia procedur przewidzianych w „Zasadach poruszania się pojazdów mechanicznych w kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie"
 • 3. Karta parkingowa posiada numer identyfikujący właściciela pojazdu oraz zabezpieczona jest hologramem z logo UEK
 • 4. Karta parkingowa wydawana jest pracownikom UEK, posiadającym samochód zarejes trowany na siebie lub/i członka rodziny 
 • 5. Bez względu na ilość zarejestr owanych na siebie lub/i członka rodziny samochodów, pracownik może otrzymać tylko j edną kartę parkingową.
 • 6. Wydanie karty parkingowej uwarunkowane jest pod aniem następujących danych:
 • a. Nazwisko i imię,
 • b. Numery rejestracyjne sa mochodów , którymi będzie się wjeżdżało na teren UEK,
 • c. Numer telefo nu komórkowego lub stacjonarnego umożliwiający szybki kontakt z właścicielem pojazdu.
  7. Wypełniony formularz-wniosek o wydanie karty parkingowej należy złożyć w Dziale Administracyjno - Gospodarczym (Pawilon H, pok.114)
 • 8. Kartę parkingową wydaje  Dział Administracyjno-Gospodarczy (Pawilon H, pok. 114 )
 • 9. Utrata karty lub zmia ny danych wyspecyfikowanych w punkcie 6 win ny być niezwłocznie zgłaszane, gdyż mogą mieć wpły w na poprawność realizacji proc edur porządkowych.
 • 10. Wydanie duplikatu karty parkingo wej, obwarowane jest wn iesieniem opłaty w kwocie 50 zł, chyba że utrata karty nie nastąpiła z winy posiadacza.

Wniosek o wydanie karty parkingowej: DOC | PDF

Linki