Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Zapewnienie jakości kształcenia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
data publikacji: 19/06/2017, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Historyczna dewiza Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie:

Rerum cognoscere causas et valorem ...

          Poznawać przyczyny i wartości rzeczy
          Dać uniwersalne wykształcenie,
          łączyć wiedzę zawodową z wiedzą ogólną
          o charakterze metodologicznym i teoretycznym

przyświeca realizowanej obecnie misji uczelni polegającej na:

- badaniach naukowych prowadzących do poszerzenia wiedzy ekonomiczno-społecznej,
- kształceniu wysoko kwalifikowanych kadr w dziedzinie nauk ekonomicznych i społecznych,
- wychowywaniu młodzieży w duchu poszanowania prawa, patriotyzmu, demokracji i odpowiedzialności za losy społeczeństwa i państwa,
- podejmowaniu starań, aby w środowisku uczelnianym panował kult prawa i sumiennej pracy oraz atmosfera wzajemnej życzliwości
[Strategia UEK na lata 2011-2020]

Wpisując się w wymagania formalne dotyczące szkolnictwa wyższego w Polsce, jak też w proces boloński i europejski obszar szkolnictwa wyższego, w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie funkcjonuje Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK).
W swojej działalności Uczelnia realizuje Politykę Jakości Kształcenia.

Zgodnie z założeniami Systemu, za jakość kształcenia na wydziale odpowiada Dziekan i on organizuje system zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia, powołując członków Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia. W skład Zespołu wchodzą nauczyciele akademiccy reprezentujący minimum kadrowe każdego kierunku studiów prowadzonych na wydziale oraz analogicznie, przedstawiciele studentów
i doktorantów.

USZJK opiera się na pracy Wydziałowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia (WZJK) oraz Zespołów ds. Jakości Kształcenia w pozostałych jednostkach Uczelni prowadzących działalność dydaktyczną oraz stałej Komisji Rektorskiej ds. Jakości Kształcenia, której Przewodniczącym jest Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia. W jej skład wchodzą przewodniczący WZJK oraz zespołów innych jednostek prowadzących działalność dydaktyczną, jak również przedstawiciele Parlamentu Studenckiego i Samorządu Doktorantów.

Komisję obsługuje Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia. Inicjuje ono i monitoruje projakościowe działania w naszej Uczelni, by wspólnie ze statutowymi jednostkami UEK oraz Parlamentem Studentów i Samorządem Doktorantów propagować i rozwijać kulturę jakości w naszym środowisku akademickim.

Obecne rozwiązania formalne i organizacyjne wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia w Uniwersytecie Ekonomicznym
w Krakowie, zostały zapoczątkowane w latach 2008-2009, wprowadzeniem procesu oceny zajęć dydaktycznych w aktualnej postaci,
a następnie sformalizowane Uchwałą Senatu 22/2012 konstytuującą Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia. Są one kontynuacją rozwiązań, jakie ówczesna Akademia Ekonomiczna, jako jedna z pierwszych w Polsce, rozpoczęła już w roku akademickim 1991/1992.

 Menu strony

 Czytaj dalej


Linki