Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Zasady poruszania się pojazdów mechanicznych w kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
data publikacji: 04/03/2011, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

  1. Na terenie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie kierujących pojazdami
      mechanicznymi obowiązują przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r.,
      Nr 108, poz. 908 ze zm.).
  2. Nie stosowanie się do przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz podanych w
      nin. zarządzeniu zasad skutkować będzie: 
     1)  pisemnym zwróceniem uwagi na fakt złamania przepisów lub 
     2)  zgłoszeniem Policji bądź też Straży Miejskiej wykroczenia celem nałożenia na
          kierującego kar przewidzianych przepisami lub
     3) odholowaniem pojazdu na koszt właściciela przez uprawnione służby stosownie do
          odpowiednich przepisów.
  3. Kampus Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest terenem zamkniętym dla
      kierujących pojazdami, którzy to kierujący nie posiadają odpowiednich uprawnień
      i zezwoleń lub nie są pracownikami Uniwersytetu.
  4. Pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie mogą wjeżdżać na kampus
      Uczelni po otwarciu szlabanu magnetyczną kartą identyfikacyjną.
  5. Uprawnione do wjazdu na teren kampusu Uczelni są pojazdy pogotowia ratunkowego,
      straży pożarnej i policji wezwane do podjęcia działań w przypadkach zagrożenia życia,
      zdrowia imienia lub innych sytuacjach wyjątkowych.
  6. Po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych do Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego
      w Krakowie mogą być przyznane zezwolenia o określonym terminie ważności,
      uprawniające osoby do wjazdu na teren Uczelni.
  7. Możliwe jest zezwolenie na wjazd osób zaproszonych na Uczelnię po wcześniejszym
      zgłoszeniu zaistnienia takiej konieczności przez kierownika jednostki organizacyjnej
      Uczelni. Pojazdy gości Uczelni wjeżdżają bramą od strony ul.Rakowickiej, gdzie
      otrzymają przepustkę umożliwiającą parkowanie na terenie kampusu.
  8. Przygotowanie imprez, związane z koniecznością wydania zezwolenia wjazdu na teren
      kampusu Uczelni pojazdów zabezpieczających ich organizację, wymaga przedłożenia
      pisemnego wniosku do Kanclerza przez koordynatora imprezy. Pojazdy
      zabezpieczające imprezy wjeżdżają bramą od strony ul. Rakowickiej i kierowane będą
      na wydzielony w tym celu parking.
  9. Pojazdy kierujących, którzy nie spełniają warunków określonych w ustępach
      poprzedzających, nie będą wpuszczane na teren kampusu Uczelni, za wyjątkiem
      sytuacji opisanych poniżej.
10. Brak karty wjazdowej implikuje konieczność skierowania pojazdu do wjazdu od strony
      ul. Rakowickiej celem bezpośredniej identyfikacji osoby kierującej lub akceptacji
      potrzeby wjazdu na Uczelnię. Fakt identyfikacji osoby będzie odnotowany
      w odpowiednim rejestrze podlegającym okresowym analizom.
11. Pracownicy służb dozoru Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie mają obowiązek
      przeprowadzania kontroli uprawnień do wjazdu na kampus.
12. Pojazdy osób nie spełniających wymagań ust. 10 nie zostaną wpuszczane na Uczelnię
      i mają obowiązek opuścić niezwłocznie teren wjazdowy, aby nie blokować wjazdu
      osobom uprawnionym.
13. Kierujący korzystający z układu komunikacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego
      w Krakowie poruszają się co najwyżej z prędkością nakazaną znakami drogowymi,
      zwracają szczególną uwagę na pieszych, stosują się do znaków drogowych oraz
      parkują pojazdy w miejscach do tego przeznaczonych.
14. Parkowanie pojazdów na terenie kampusu Uczelni, uwarunkowane jest posiadaniem
      karty parkingowej z hologramem. Karta parkingowa wydawana jest posiadającym stałe
      lub czasowe uprawnienia wjazdowe.
15. Posiadanie uprawnień do parkowania kierujący dokumentuje poprzez umieszczenie
      karty parkingowej lub jednorazowej przepustki w widocznym miejscu na podszybiu
      pojazdu.
16. Wydanie duplikatu karty parkingowej obwarowane jest wniesieniem opłaty w kwocie
       50 zł, chyba że utrata karty nie nastąpiła z winy posiadacza.
17. Wjazd pojazdów realizujących stałe zaopatrzenie i serwis techniczny możliwy jest
      wyłącznie na wniosek lub zgłoszenie jednostki zaopatrywanej lub koordynującej 
      serwisem skierowane do Działu Administracyjno-Gospodarczego.
18. Parkowanie pojazdów realizujących stałe zaopatrzenie i serwis techniczny możliwe jest
       tylko na czas wykonywania czynności zaopatrzenia i serwisu.
19. Sprawy sporne w zakresie wykładni powyższych przepisów rozstrzygane będą przez
       Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Ust.14 załącznika do zarządzenia wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 r.

Linki