Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Stypendia
data publikacji: 23/09/2019, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Możliwości stypendialne Doktorantów

Doktoranci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, mogą ubiegać się o:

 - stypendium doktoranckie,

- stypendium z dotacji podmiotowej na realizację zadań projakościowych,

- stypendia z funduszu stypendialnego (stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora, zapomoga). 

Stypendium doktoranckie przyznawane jest na rok (12 miesięcy). Wysokość comiesięcznego świadczenia wynosi min. 60% minimalnego wynagrodzenia asystenta, czyli 1470 zł. Stypendium może być przyznane na podstawie osiągnięć naukowych, badawczych, organizacyjnych oraz postępów w pracy doktorskiej i zaangażowania w dydaktykę.

Stypendium z dotacji podmiotowej na realizację zadań projakościowych przyznawane jest na rok (12 miesięcy). Min. wysokość miesięcznej wypłaty wynosi 800 zł. Stypendium może być przyznane nie więcej niż 30% doktorantów na danym wydziale na danym roku studiów na podstawie osiągnięć w pracy naukowej i dydaktycznej.

Stypendia z funduszu stypendialnego  przyznawane są co do zasady na rok akademicki (9 miesięcy). Wysokość miesięcznych wypłat określa każdorazowo Rektor w Zarządzeniu na początku roku akademickiego. Stypendia socjalne, rektora, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi są przyznawane na podstawie spełnienia określonych w regulaminach warunków.

Informacji udziela Dział Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów,
Budynek Główny pok. 218, p. Magdalena Talaga
tel. 12 293 5440, e-mail talagam@uek.krakow.pl

 

Termin składania wniosków o powyższe stypendia na rok akademicki 2019/2020 upływa 18 października 2019 r.

Składanie wniosków odbywa się w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, pok. 218
w następujące dni: poniedziałek , wtorek, czwartek, piątek w godzinach 11:00-14:00
Wnioski można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę.

Linki