Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Domy studenckie
data publikacji: 22/07/2019, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

REGULAMIN  PRZYZNAWANIA  MIEJSC  W  DOMACH  STUDENCKICH UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  W  KRAKOWIE

 1. Miejsce w domu studenckim przyznawane jest na wniosek studenta wygenerowany
  w systemie USOSweb, z wyjątkiem miejsc, o których mowa w pkt.2 ppkt.3.
 2. Z ogólnej puli dostępnych miejsc wyodrębnia się 3% ogółu miejsc dla studentów studiujących na podstawie umów bilateralnych. Pozostałe miejsca rozdzielane są w trzech etapach:

  1. Etap I – w terminie 1 czerwca – 7 czerwca: 75% miejsc przeznaczanych jest dla studentów, którzy w dniu 1 czerwca posiadają status studenta UEK (dotyczy to również studentów trzeciego roku studiów I stopnia, którzy zamierzają kontynuować studia na UEK);
  2. Etap II – w terminie 25 lipca – 31 lipca: 22% miejsc przeznaczanych jest dla nowo przyjętych studentów;
  3. Etap III – od 1 sierpnia: zapisy na listę rezerwową (zapisu na listę rezerwową należy dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany na stronie domu studenckiego); w tym etapie rozdzielana jest pula miejsc nie wykorzystanych w poprzednich etapach, które przeznaczane są w kolejności:
   - dla studentów, którzy nie złożyli wniosku w systemie USOSweb i wpisali się listę rezerwową,
   - dla pozostałych osób – w ramach zagospodarowania wolnych miejsc.
 3. O przyznaniu miejsca w domu studenckim decyduje kolejność zapisu.
 4. Potwierdzeniem woli skorzystania z otrzymanego miejsca jest wpłata kaucji w terminie do dwóch tygodni od dnia otrzymania pozytywnej decyzji o przyznaniu miejsca (zaakceptowania wniosku w systemie USOSweb). Po tym terminie miejsce zostaje zwolnione i przekazane do puli etapu III.
 5. Potwierdzeniem woli skorzystania z miejsca przyznanego w III etapie jest wpłata kaucji w terminie do trzech dni od dnia otrzymania pozytywnej decyzji o przyznaniu miejsca.
 6. Kaucję, w wysokości podanej w obowiązującym Zarządzeniu Rektora UEK w sprawie wysokości opłat, należy wpłacić na indywidualny numer konta bankowego.
 7. Student, który otrzymał miejsce w domu studenckim, a nie zamierza z niego skorzystać,  zobowiązany jest do złożenia pisemnej rezygnacji w terminie do 10.08.2019
 8. O przyznaniu miejsca w domu studenckim w okresie wakacji (tj. od 1 lipca do 30 września) decyduje kierownik domu studenckiego.
 9. Szczegółowe zasady porządkowe kwaterowania na dany rok akademicki określają kierownicy domów studenckich.

 DOMY STUDENCKIE

UEK dysponuje miejscami w 2 akademikach:

- Merkury,
- Fafik.

Po otrzymaniu informacji jaki akademik otrzymałeś - sprawdź czy wymagana jest kaucja i w jakim terminie należy ją wpłacić.
Zapoznaj się z zasadami  kwaterowania  oraz wysokością miesięcznej odpłatności za miejsce:

Zasady kwaterowania  

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w sprawie odpłatności za miejsce w domu akademickim 2019/2020

 

AKADEMIKI:

1) Domy własne UEK:   Merkury,  Fafik

"Merkury"
al. 29 Listopada 48A, tel. 411-88-26
http://www.merkury.uek.krakow.pl/ 

 "Fafik" ul. Racławicka 9, tel. ,12 293 79 40,  12 293 79 42,  (tel.fax.) 294-53-65
http://www.fafik.uek.krakow.pl/

 


 

Linki