A A A drukuj

Wydział Zarządzania – wczoraj, dziś i jutro

Wydział Zarządzania powstał na mocy uchwały Senatu ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie) dnia 1 stycznia 1992 r., jako kontynuator i spadkobierca dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego wcześniej istniejących jednostek uczelni, w tym w szczególności: Wydziału Handlu (funkcjonującego w latach 1950-1960), Wydziału Produkcji i Obrotu Towarowego (1960-1968) i swego bezpośredniego poprzednika – Wydziału Ekonomiki Obrotu (1968-1992). Pierwsze posiedzenie Rady Wydziału Zarządzania miało miejsce dnia 12 marca 1992 r. W poszczególnych kadencjach pracami Wydziału kierowali dziekani:

  • 1992-1993 – prof. dr hab. Józef Pociecha,
  • 1993-1996 – prof. dr hab. Andrzej Iwasiewicz,
  • 1996-1999 – prof. dr hab. Jan Wiktor,
  • 1999-2002 – prof. dr hab. Roman Niestrój,
  • 2002-2005 – prof. dr hab. Leszek Kozioł,
  • 2005-2008 – prof. dr hab. Józef Pociecha,
  • 2008-2016 – prof. UEK dr hab. Paweł Lula,
  • 2016-            prof. UEK dr hab. Bogusz Mikuła.

Obecnie jest to największy wydział UEK, który może się pochwalić swoistą triadą wartości – szerokim zakresem prac naukowo-badawczych, bogatą ofertą dydaktyczną oraz intensywną współpracą z praktyką gospodarczą.

Działalność naukowa. Wydział Zarządzania UEK posiada pełne prawa akademickie, tj. uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora w zakresie trzech dyscyplin: nauk o zarządzaniu, ekonomii i finansów, oraz do nadawania stopni naukowych doktora habilitowanego w dwóch dyscyplinach: nauk o zarządzaniu i ekonomii. W parametryzacji jednostek naukowych Komitet Ewaluacji (KEJN) przyznał Wydziałowi kategorię „A”. Działalność naukowo-badawcza realizowana jest w 14 katedrach, takich jak:

Dotyczy ona najważniejszych problemów funkcjonowania polskiej, europejskiej i światowej gospodarki, koncentrując się zwłaszcza wokół zagadnień związanych z: metodami i procesem zarządzania, zachowaniami organizacyjnymi, zarządzaniem zasobami pracy, ekonomiką i organizacją przedsiębiorstw, marketingiem, rachunkowością i controllingiem, handlem i instytucjami rynkowymi, turystyką i rekreacją, analizą rynku i badaniami marketingowymi, statystyką, ekonometrią i badaniami operacyjnymi oraz informatyką i systemami obliczeniowymi.

Kadra naukowo-dydaktyczna Wydziału liczy obecnie łącznie 179 osób, w tym: 20 profesorów tytularnych, 52 doktorów habilitowanych, 96 doktorów i 11 asystentów. Zespoły badawcze złożone z pracowników Wydziału z powodzeniem uczestniczą w konkursach o granty na badania naukowe, organizowane przez instytucje krajowe i zagraniczne, w tym NCN i NCBR. Znaczna część kadry posiada też praktyczne doświadczenie w kierowaniu i zarządzaniu podmiotami gospodarczymi, pełni ważne funkcje w radach nadzorczych spółek oraz w ciałach doradczych administracji centralnej i lokalnej.

Wydział współpracuje z kilkoma ośrodkami akademickimi z zagranicy, w tym przede wszystkim z partnerami z Europy (m.in. z Niemiec, Ukrainy, Serbii, Włoch, Republiki Czeskiej i Słowacji). Kooperacja ta obejmuje zarówno działalność naukowo-badawczą, w którą włączeni są pracownicy, jak i działalność dydaktyczną, z której korzystają studenci Wydziału. Rokrocznie kilkudziesięciu z nich wyjeżdża w ramach programów Erasmus i CEEPUS na partnerskie uczelnie zagraniczne.

Ponadto, od 2009 r. na przełomie maja i czerwca organizowana jest Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wydziału Zarządzania UEK pt. Wiedza. Gospodarka. Społeczeństwo. Jej celem jest prezentacja dokonań naukowych pracowników oraz krajowych i zagranicznych partnerów Wydziału, a także pogłębianie istniejących i tworzenie nowych form współpracy. Program obrad obejmuje również sesje panelowe przeznaczone dla społeczności studentów i doktorantów uczelni krajowych i zagranicznych. W dotychczasowych edycjach konferencji uczestniczyli przedstawiciele ośrodków naukowych z takich państw, jak m.in.: Austria, Czechy, Dania, Hiszpania, Kanada, Niemcy, Indie, Izrael, Kazachstan, Liban, Libia, Litwa, Rosja, Serbia, Słowacja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, USA i oczywiście Polska. 

Działalność dydaktyczna Wydziału Zarządzania UEK skupiona jest na prowadzeniu 7 kierunków studiów licencjackich (w tym jednego w języku angielskim) w 19 specjalnościach oraz 6 kierunków studiów magisterskich w 22 specjalnościach. Są to:

 

Studia licencjackie

Studia magisterskie

Analityka gospodarcza

Analityka gospodarcza:
Analityka makroekonomiczna,

Analityka mikroekonomiczna,

Analityka instytucji finansowych i ubezpieczeniowych

Applied Informatics

Informatyka stosowana:

Inżynieria oprogramowania,
Systemy informacyjne

Informatyka stosowana:

Systemy informacyjne,
Systemy inteligentne

Marketing i komunikacja rynkowa:

e-Marketing

Handel i budowanie relacji z nabywcami,

Reklama i PR

Marketing miast i regionów

Marketing i komunikacja rynkowa:

Marketing międzynarodowy,

Handel elektroniczny,

Analityka rynku,

Zarządzanie produktem

Rachunkowość i controlling:

Controlling,

Rachunkowość

Rachunkowość i controlling:

Controlling,

Rachunkowość

Turystyka i rekreacja:

Hotelarstwo i gastronomia,

Turystyka międzynarodowa,

Obsługa kulturowych form turystyki,

Animacja czasu wolnego

Turystyka i rekreacja:
Hotelarstwo i gastronomia,

Turystyka międzynarodowa,

Zarządzanie kongresami i dużymi wydarzeniami,

Menedżer zdrowego stylu życia

Zarządzanie:

Zarządzanie firmą,

Zarządzanie small businessem,

Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw,

Zarządzanie sprzedażą w produkcji i handlu,

Zarządzanie zasobami ludzkimi,

Kooperacja w biznesie,

Zarządzanie wiedzą i informacjami

Zarządzanie:

Zarządzanie firmą,

Zarządzanie small businessem,

Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw,

Zarządzanie sprzedażą w produkcji i handlu,

Zarządzanie zasobami ludzkimi,

Zarządzanie zasobami niematerialnymi,

Zarządzanie projektami

 

Absolwenci kierunku Analityka gospodarcza znają metody modelowania i prognozowania procesów społeczno-ekonomicznych, są analitykami gospodarczymi, przygotowanymi do samodzielnego lub zespołowego prowadzenia podporządkowanych praktyce analiz i prognoz rynkowych, z wykorzystaniem w tym względzie metod informatycznych. Na kierunku Informatyka stosowana kształcą się specjaliści z zakresu tworzenia systemów operacyjnych, sieci komputerowych, projektowania, wdrażania i administrowania oprogramowania tworzącego zaawansowane aplikacje komputerowe i systemy informatyczne oraz wykorzystania metod i narzędzi informatyki w różnych obszarach działalności człowieka, w tym wspierających biznes. Kierunek Applied Informatics bazuje na programie opracowanym dla kierunku Informatyka stosowana, z tą różnicą, że zajęcia prowadzone są w języku angielskim. Kierunek Marketing i komunikacja rynkowa jest przygotowany z myślą o kształceniu wysokiej klasy specjalistów z zakresu marketingu. Zajęcia pozwalają na zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności tworzenia strategii marketingowych, wykorzystania Internetu w marketingu, zarządzania produktem, kreowanie wizerunku marki, realizacji działań promocyjnych, prowadzenia badań konsumentów oraz śledzenia i przewidywania trendów rynkowych. Akredytowany przez ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) kierunek Rachunkowość i controlling daje, oprócz wiedzy teoretycznej z zakresu ekonomii, zarządzania, finansów, rachunkowości i controllingu, możliwość zdobycia praktycznej umiejętności posługiwania się w tym względzie narzędziami informatycznymi. Kierunek Turystyka i rekreacja umożliwia uzyskanie wszechstronnej, zarówno teoretycznej jak i praktycznej wiedzy z zakresu szeroko pojętej turystyki, hotelarstwa, gastronomii, biur podróży, transportu, atrakcji turystycznych, przemysłu spotkań i wydarzeń oraz rekreacji i aktywności ruchowej. Student poznaje też specjalistyczne systemy komputerowe (w tym Amadeus, Fidelio, SysKonf, Comarch ERP Optima). Kierunek Zarządzanie oferuje studentom możliwość opanowania szerokiego zakresu specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania, ekonomii i finansów, koniecznych do sprawnego zarządzania rynkowo zorientowanymi przedsiębiorstwami, a także instytucjami nienastawionymi na zysk. Absolwent jest przygotowany do pełnienia funkcji menedżerskich i sztabowych w firmach i instytucjach administracyjnych czy finansowych, a także do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.

Wydział Zarządzania UEK stale się rozwija i dopasowuje do potrzeb rynkowych, aktualizując programy nauczania oraz poszerzając ofertę dydaktyczną o nowe kierunki studiów. W ramach tych ostatnich od października 2017 r. zostaną uruchomione:

- kierunek Innowacje w biznesie (na studiach I stopnia i II stopnia)


oraz w języku angielskim:

- kierunek Modern Business Management (na studiach I stopnia) 


      - kierunek Quantitative Methods in Contemporary Management (na studiach II     stopnia).

 

Łącznie na Wydziale kształci się ponad 6 tys. studentów. Programy nauczania są tak konstruowane, aby absolwenci łączyli ogólną wiedzę z różnych dyscyplin ekonomicznych z dobrą znajomością wybranej przez siebie specjalności. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są z wykorzystaniem najnowszych metod i technik audiowizualnych. Bardzo ważnym uzupełnieniem procesów dydaktycznych są wyjścia do przedsiębiorstw oraz praktyki zawodowe w firmach i instytucjach związanych z gospodarką, a także spotkania z ludźmi wielkiego biznesu. Zapewnia to synergię zdobywanej wiedzy teoretycznej z umiejętnościami zawodowymi. Studenci mają również możliwość rozwoju naukowego m.in. poprzez członkostwo w 12 wydziałowych kołach naukowych.

Koło Naukowe Analizy Danych

Katedra Statystyki oraz Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych

Koło Naukowe Controllingu i Finansów

Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

Koło Naukowe Informatyki

Katedra Informatyki

Koło Naukowe Konsultingu

Katedra Metod Organizacji i Zarządzania

Koło Naukowe Make or Buy

Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych

Koło Naukowe Marketingu KolMark

Katedra Marketingu

Koło Naukowe Procesu Zarządzania

Katedra Procesu Zarządzania

Koło Naukowe Programistów >dev

Katedra Systemów Obliczeniowych

Koło Naukowe Rachunkowości

Katedra Rachunkowości

Koło Naukowe Rozwoju Osobistego

Katedra Zarządzania Zasobami Pracy

Koło Naukowe Turystyki i Rekreacji InvenTur

Katedra Turystyki

Koło Naukowe Zachowań Organizacyjnych Idea

Katedra Zachowań Organizacyjnych

 

Na Wydziale prowadzone są ponadto dwa kierunki studiów doktoranckich – Zarządzanie oraz Metody matematyczno-statystyczne w analizach gospodarczych. Uczestniczy w nich obecnie łącznie ok. 80 słuchaczy, a ich absolwenci są cenionymi i poszukiwanymi specjalistami na lokalnych, krajowych i międzynarodowych rynkach pracy.

Nie sposób pominąć też faktu, że od 2016 r. kierunek „Rachunkowość i controlling” jest akredytowany przez ACCA (Association of Chartered Certified Accountants – Stowarzyszenie Akredytowanych Biegłych Księgowych), tj. międzynarodową organizację zrzeszającą ponad 188 tys. specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości w 181 krajach.

Dzięki akredytacji studenci mają możliwość rozpoczęcia międzynarodowej kwalifikacji jeszcze w trakcie studiów i uzyskują prawo do ubiegania się o zwolnienie z 5 egzaminów ACCA z poziomu Fundamentals. Czynione są starania, aby w perspektywie najbliższych lat akredytowane zostały również przedmioty składające się na pozostałe 4 moduły Fundamentals. Od roku akademickiego 2017/2018 rozpoczną się także zajęcia na nowej specjalności o nazwie Rachunkowość według MSR i MSSF w ramach studiów II stopnia, której wybór, w połączeniu z ukończeniem studiów pierwszego stopnia na kierunku Rachunkowość i controlling, da absolwentom możliwość ubiegania się o zaliczenie 5 modułów ACCA z poziomu Fundamentals oraz dodatkowo F7 i F8.

Z kolei, program specjalności Zarządzanie projektami na kierunku Zarządzanie został tak opracowany, aby jak najlepiej przygotować studentów do organizowanych w ramach Wydziału sesji egzaminacyjnych International Project Management Association (IPMA), tj. międzynarodowej federalnej organizacji non-profit, zrzeszającej stowarzyszenia narodowe z dziedziny zarządzania projektami z 55 krajów na całym świecie. Po zdaniu egzaminów studenci otrzymują Certyfikaty IPMA-Student oraz IPMA Level D, stanowiące nie tylko podsumowanie akademickiej edukacji w zakresie zarządzania projektami, ale również obiektywne i rozpoznawalne przez pracodawców świadectwo posiadanych w tym względzie kwalifikacji.

Warto też dodać, że studenci studiów stacjonarnych kierunku Informatyka stosowana mają możliwość uczestnictwa w warsztatach Business Intelligence w praktyce zarządzania z wykorzystaniem Comarch Business Intelligence, realizowanych przy współpracy z firmą Comarch, po ukończeniu których uzyskują specjalny certyfikat wydawany przez Comarch S.A.

Współpraca z praktyką. Pozycję  Wydziału  Zarządzania UEK budują  ponadto związki z praktyką gospodarczą. Przejawiają się one m.in. w konsultingu oraz przygotowywaniu ekspertyz, opinii, analiz i studiów, zlecanych przez podmioty biznesu, jednostki administracji państwowej, instytucje wymiaru sprawiedliwości itp.

Nieprzerwanie od 2006 r. na Wydziale ma miejsce Akademia Deloitte, poświęcona rachunkowości i audytowi. Jest to pierwsza, pionierska Akademia Biznesowa w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Co roku bierze w niej udział ok. 45 studentów, wybranych spośród ok. 500 zgłaszających się z całej Uczelni. Najlepsze trzy osoby mają zagwarantowany płatny staż w Deloitte Audyt.

Rokrocznie od 2012 r. studenci UEK (w tym zwłaszcza kierunku Informatyka stosowana oraz specjalności Zarządzanie projektami i Zarządzania firmą na kierunku Zarządzanie) mogą też zawalczyć o płatny staż wakacyjny w ramach Akademii Kompetencji Comarch, która daje możliwość poznania najnowszych praktyk w rozwoju, projektowaniu i wdrażaniu systemów wspierających zarządzanie i prowadzenie biznesu.

To tylko nieliczne przykłady Akademii Biznesowych realizowanych przy współudziale pracowników i studentów – członków 12 wydziałowych Kół Naukowych.  

Ponadto, obecnie trwają prace nad powołaniem Konwentu Przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego UEK przy Wydziale Zarządzania, w którego skład wejdą właściciele, dyrektorzy, prezesi i menedżerowie znaczących firm polskich oraz przedstawicielstw międzynarodowych korporacji i koncernów w naszym kraju. Zadaniem Konwentu będzie integracja nauczania z biznesem oraz pomoc w jak najlepszym dostosowaniu ofert edukacyjnych Wydziału do potrzeb rynku pracy.

W dniu 10.03.2017 r., z inicjatywy pracowników Katedry Marketingu pod kierunkiem prof. dr hab. J.W. Wiktora (przy współpracy z Katedrą Analizy Rynku i Badań Marketingowych oraz Katedrą Handlu i Instytucji Rynkowych), zainaugurowała działalność Rada Dyrektorów Marketingu, składająca się z 10 członków, reprezentujących znamienite marki polskie i międzynarodowe. Rada ta ma istotne znaczenie dla nawiązania ścisłych i rzeczywistych kontaktów między dydaktyką a praktyką, a tym samym dla kształtowania atrakcyjnej i nowoczesnej sylwetki absolwenta kierunku Marketing i komunikacja rynkowa. 

Reasumując, zintensyfikowane działania w obszarze programów nauczania, reagowanie na zmiany płynące z otoczenia oraz zacieśnianie relacji z praktyką gospodarczą stanowią o ugruntowanej pozycji Wydziału Zarządzania UEK i są gwarancją najwyższej jakości kształcenia akademickiego. Poprzez wzbogacanie oferty w języku angielskim Wydział chce otwierać sale wykładowe dla studentów z innych krajów. Dąży też do rozwoju aktywności pracowników i studentów w realizacji międzynarodowych projektów badawczych z partnerami z innych państw.