Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Pomoc materialna dla studentów
data publikacji: 06/04/2016, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

RODZAJE POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW

prowadzi Dział Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów,
Budynek Główny, II piętro,  pok. 215 - 218

1. Stypendium socjalne,
2. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
3. Stypendium rektora dla najlepszych studentów,
4. Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia,,
5. Zapomoga losowa.

Akty prawne

  Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
     (Dz. U. 164, poz. 1365, z późn. zm.),
 
  Zarządzenie Rektora w sprawie zmiany Regulaminu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
  Regulamin pomocy materialnej dla studentów UEK w Krakowie
  Zarządzenie Rektora w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta oraz doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne
 Zarzadzenie Rektora w sprawie miesięcznej wysokości stypendiów i zapomogi dla studentów oraz doktorantów, wypłacanych z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów UEK.
Zarządzenie w sprawie terminów składania wniosków o świadczenia pomocy materialnej i miejsce w domu studenckim  na rok akademicki 2015/2016

Składanie wniosków o stypendia: 

Komplet dokumentów do weryfikacji  
WYNIKI RANKINGÓW 
         - REKRUTACJA PAŹDZIERNIKOWA
         - REKRUTACJA MARCOWA
ODBIÓR DECYZJI

 Wykaz załączników do Regulaminu
 pomocy materialnej dla studentów

1.  Oświadczenie o niepobieraniu pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów

Stypendium socjalne
2.  Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
2a Oświadczenie o zamieszkaniu w innym obiekcie niż dom studencki
3. 
Wykaz dochodów uwzględnianych do celów stypendialnych
4.  Wykaz dokumentów potwierdzających stan osobowy rodziny oraz dochody jej członków.
5. 
Oświadczenie o dochodach dla celów stypendialnych

Potwierdzenie wysokości osiąganych dochodów:
źródło 1:
6.  
Zaświadczenie Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu opodatkowanym na zasadach art. 27,30b,30c,30e,
6a. 
Zaświadczenie ZUS o należnych składkach  na ubezpieczenie zdrowotne,
6b. 
Oświadczenie o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne,
6c.
Oświadczenie o wysokości dochodu opodatkowanego na zasadach art. 27,30b,30c,30e,
      oraz wysokości składki zdrowotnej
,
źródło 2:
7.  
Oświadczenie o wysokości dochodu  opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem 
     dochodowym
,
źródło 3:
8.  
Oświadczenie o wysokości dochodu niepolegającego opodatkowaniu podatkiem
     dochodowym od osób fizycznych
, 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych
9.  
Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

Stypendium rektora dla najlepszych studentów
10.  
Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów
10a. Zasady obliczania średniej ocen, wykaz osiągnięć oraz ilości przyznawanych punktów
10b. 
Zaświadczenie o udziale w badaniu naukowym prowadzonym przez koło naukowe
10c. 
Zaświadczenie o ukończeniu studiów pierwszego stopnia

Zapomoga losowa
11.
Wniosek o przyznanie zapomogi losowej

Miejsce w domu studenckim
12  
Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim

MIEJSCE W DOMU STUDENCKIM

Zasady przyznawania

Zasady kwaterowania 

Miejsca w domach studenckich  w roku akademickim

        UEK: Merkury, Fafik

        AGH: Akropol

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w sprawie odpłatności za miejsce w domu akademickim

Lista pracowników Działu Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów

Linki