Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Administracja
data publikacji: 16/02/2009, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Administracja działa jako: administracja centralna, którą tworzą jednostki podległe bezpośrednio Rektorowi, Prorektorom i Kanclerzowi, a także jako administracja jednostek naukowo-dydaktycznych. W ramach administracji centralnej jednostki funkcjonują jako:

 •    działy, biura lub centra - równorzędne jednostki, obsługujące  określony   zakres merytoryczny funkcjonowania Uczelni,
 •    sekcje - jednostki obsługujące określony jednorodny zakres zadań
  w ramach wymienionych powyżej jednostek,
 •   samodzielne sekcje - jednostki o zadaniach analogicznych do sekcji, wykonujące szczególnie ważne zadania w ramach pionu,
 •    zespoły - jednostki obsługujące określony zakres merytoryczny funkcjonowania Uczelni, zatrudniające samodzielnych pracowników, współpracujących ze sobą przy realizacji powierzonych zespołowi zadań,
 •    stanowiska - w przypadkach gdy określony zakres merytoryczny funkcjonowania Uczelni realizowany jest jednoosobowo.

W jednostkach naukowo-dydaktycznych administracja funkcjonuje jako:

 •    dziekanaty - jednostki w ramach wydziałów, realizujące zadania z zakresu obsługi procesu kształcenia na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, a także określone zadania w zakresie obsługi procesu rozwoju kadr naukowych,
 •    sekretariaty - realizujące zadania o charakterze organizacyjno-administracyjnym w jednostkach funkcjonujących w ramach wydziałów, a także w jednostkach międzywydziałowych, pozawydziałowych, ogólnouczelnianych oraz
  w zamiejscowych jednostkach dydaktycznych.

 

Linki