Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Prorektor ds. nauki
data publikacji: 09/07/2018, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prorektor ds. nauki:

 • organizuje i nadzoruje działalność naukową Uczelni, w tym prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych i doradczych;
 • koordynuje i nadzoruje rozwój kadr naukowych w Uczelni;
 • koordynuje i nadzoruje krajową i międzynarodową współpracę naukową Uczelni, wtym przygotowanie i realizację projektów badawczych, wyjazdy na konferencje naukowe i wymianę kadr naukowych;
 • organizuje i nadzoruje działalność Uczelni w zakresie upowszechniania
  i pomnażania osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki;
 • koordynuje współpracę naukową Uczelni z otoczeniem gospodarczym iadministracyjnym;
 • organizuje i nadzoruje działalność systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni;
 • organizuje i nadzoruje działalność wydawniczą Uczelni;
 • kieruje opracowaniem strategii Uczelni w zakresie nadzorowanej działalności naukowej;
 • realizuje inne zadania zlecone przez rektora.

Prorektor ds. nauki nadzoruje i ponosi odpowiedzialność za gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na działalność Uczelni w sferach wymienionych w siedmiu pierwszych punktach podanych powyżej.

Linki