Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Rektor
data publikacji: 30/09/2019, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Rektor reprezentuje Uczelnię na zewnątrz, jest przełożonym wszystkich pracowników, doktorantów i studentów. Podejmuje też decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Uczelni, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez ustawę lub statut do kompetencji innych organów uczelni lub kanclerza, a w szczególności:
  • sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną i badawczą Uczelni,
  • sprawuje nadzór nad administracją i gospodarką Uczelni,
  • sprawuje nadzór nad promocją, kształtowaniem wizerunku i marki uczelni,
  • podejmuje decyzje dotyczące mienia i gospodarki Uczelni,
  • podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Uczelni i przebiegu studiów przewidziane przepisami ustawy, statutu, regulaminu studiów i innych wewnętrznych aktów normatywnych,
  • zatrudnia pracowników Uczelni, w tym nauczycieli akademickich, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami przeprowadzania konkursu w Uczelni, 
  • dba o przestrzeganie prawa oraz zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w Uczelni.

Linki