Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Kanclerz
data publikacji: 03/09/2016, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Mgr Mirosław Chechelski
tel. 012 293 54 22, 012 293 54 79, 012 293 50 05,
tel./faks 012 293 50 06
Budynek Główny, pok. 202
miroslaw.chechelski@uek.krakow.pl

Obowiązki kanclerza określa statut oraz pełnomocnictwo udzielone mu przez rektora. Obowiązki kanclerza obejmują m.in.:

 • organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie pracy podległych jednostek administracji centralnej, w tym m.in. w zakresie wykonywania przez nie poleceń zawartych w wewnętrznych aktach normatywnych Uczelni, tj. uchwałach senatu i zarządzeniach rektora,
 • określanie projektów zasad zarządzania majątkiem Uczelni,
 • podejmowanie działań i decyzji zapewniających zachowanie i właściwe wykorzystanie majątku Uczelni oraz jego powiększanie i rozwój,
 • gospodarowanie i administrowanie składnikami majątku w zakresie, o którym mowa w ust.1,
 • nadzorowanie realizacji zakupów środków trwałych i obrotowych, z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa,
 • planowanie i nadzór nad realizacją inwestycji, remontów, konserwacji, likwidacji majątku Uczelni,
 • nadzorowanie opracowania dokumentacji inwestycyjnej i remontowej,
 • poszukiwanie możliwości dofinansowania remontów i inwestycji oraz nadzór nad przygotowaniem wniosków o ich dofinansowanie,
 • nadzór nad realizacją zaopatrzenia Uczelni w media niezbędne do jej funkcjonowania,
 • nadzorowanie opracowania projektu planu rzeczowo-finansowego Uczelni,
 • nadzorowanie wykonania planu rzeczowo-finansowego uchwalonego przez senat,
 • opracowywanie i przedstawianie rektorowi i senatowi analiz sytuacji ekonomiczno-finansowej Uczelni i sprawozdań z realizacji planu rzeczowo-finansowego,
 • wykonywanie w odniesieniu do podległych jednostek ustawowego obowiązku kontroli finansowej,
 • kontrolowanie prawidłowości działań wszystkich jednostek Uczelni w zakresie związanym z gospodarką mieniem i finansami Uczelni oraz kierowanie do rektora stosownych wniosków w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości,
 • występowanie w imieniu Uczelni - na podstawie udzielonego przez rektora pełnomocnictwa - w sprawach dotyczących zamówień publicznych, a także zatwierdzanie dokumentów związanych z realizacją procedury zamówień publicznych,
 • zatwierdzanie - na podstawie udzielonego przez rektora pełnomocnictwa - dokumentów powodujących realizację świadczeń finansowych Uczelni,
 • zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w Uczelni oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zapewnienie przestrzegania prawa w podległych jednostkach,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez rektora.

Linki