Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Dział Spraw Bytowych Studentów

i Doktorantów
data publikacji: 03/04/2013, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dział Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów odpowiada za całokształt procesu związanego z pomocą materialną dla studentów i doktorantów.

W szczególności do zadań należy:

 • opracowywanie preliminarzy wydatków z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów oraz koordynowanie i kontrolowanie ich realizacji,
 • przyjmowanie dokumentacji i opracowywanie wniosków dotyczących przyznania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów,
 • realizacja przyznanych świadczeń pieniężnych z funduszu pomocy materialnej, stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, stypendiów studentów cudzoziemców oraz stypendiów asystentów stażystów,
 • współpraca z dziekanatami w zakresie świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów,
 • współpraca z komisją stypendialną, odwoławczą komisją stypendialną, kierownikami studiów doktoranckich, a także z organami samorządu studenckiego i samorządu doktorantów, w zakresie spraw bytowych studentów i doktorantów,
 • planowanie zapotrzebowania oraz koordynowanie zakwaterowania w domach studenckich,
 • obsługa studentów w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych,
 • opracowywanie zestawień dotyczących refundacji wydatków poniesionych z tytułu wypłat stypendiów dla studentów cudzoziemców - stypendystów rządu polskiego oraz z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne,
 • opracowywanie sprawozdań i informacji z zakresu prowadzonej działalności
  dla ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, Głównego Urzędu Statystycznego i innych upoważnionych instytucji,
 • zapewnienie prawidłowości merytorycznej i aktualności informacji na stronie internetowej Uczelni w zakresie objętym działalnością DSB (w tym w szczególności: pomoc materialna dla studentów i doktorantów).

Linki