Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Dział Spraw Pracowniczych
data publikacji: 01/10/2019, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Kontakt 

ul. Rakowicka 27
Budynek Główny UEK,
pok. 210A-213

sekcja kadr - tel.:       (12) 293 5862
                                      (12) 293 5427
sekcja płac - tel.:       (12) 293 7471
                                      (12) 293 5198

RODO  

 1. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla nauczyciela akademickiego - WZÓR
 2. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla kierownika katedry - WZÓR
 

Regulamin organizacyjny (materiały pomocnicze)

 1. Tab.1. Arkusz analizy funkcji jednostki organizacyjnej
 2. Tab.1. Arkusz analizy funkcji jednostki organizacyjnej (PRZYKŁAD)
 3. Tab.2. Arkusz diagnostyczny zadań stanowiska – Pracownika
 4. Tab.2. Arkusz diagnostyczny zadań stanowiska – Pracownika (PRZYKŁAD)
 

Sprawy ogólne

 1. Badania wstępne/okresowe/kontrolne
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
  a. Kwestionariusz osobowy dla pracownika
 3. Plan urlopów - druk
 4. Wnioski do uzyskania zasiłku opiekuńczego
  a.
  wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem ZUS Z-15A
  b. wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny ZUS Z-15B
 5. Urlopy związane z rodzicielstwem
  a. wniosek o urlop rodzicielski matki dziecka - art. 1791 § 1
  b. wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego w całości w pełnym wymiarze - art. 1821c § 1
  c. wniosek o część urlopu rodzicielskiego
  d. wniosek o urlop rodzicielski ojca dziecka - art. 1791 § 4 pkt 2
  e. wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego
  f. wniosek o łączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy
  g. wniosek o urlop wychowawczy
  h. wniosek o udzielenie zwolnienia od pracy na dziecko do lat 14 (2 dni/16 godz. opieki)
  i. oświadczenie dotyczące korzystania ze zwolnienia od pracy na dziecko do lat 14 (2 dni/16 godz. opieki )
 6. Zgłoszenie dziecka jako uprawnionego do korzystania ze świadczeń socjalnych

Portal pracowniczy

ZCNA - Ubezpieczenie członka rodziny

      WNIOSEK O ZGŁOSZENIE
      WNIOSEK O WYREJESTROWANIE 

      1.  Obowiązek pracownika do zgłoszenia/wyrejestrowania członka rodziny
      2. System e-WUŚ -- zasady ubezpieczenia 
      3. Zgłaszanie do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny 
      4. NFZ/ZUS Kontakt


 

Koszty uzyskania przychodów

 1. Zarządzenie Rektora nr 16/2019

Nauczyciele akademiccy

 1. Oświadczenie członka Rady Dyscypliny

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

 1. Arkusz oceny

Sprawy płacowe

 1. INSTRUKCJA - wypełniania i obiegu dokumentów: umowa o dzieło i umowa zlecenie
 2. Katalog zakresów i przedmiotów umów cywilno-prawnych  
 3. Umowy-zlecenia i umowy o dzieło
 4. Oświadczenie innych osób prowadzących zajęcia (umowy cywilno-prawne)
 5. Oświadczenie do umowy o dzieło
 6. Oświadczenie do umowy zlecenia
 7. Zaświadczenia do umowy (załącznik nr 1 i załącznik nr 2)
 8. Rachunek do umowy o dzieło lub dzieło autorskie
 9. Rachunek do umowy zlecenia
 10. Oświadczenie - ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
 11. Oświadczenie - identyfikator podatkowy
 12. Prośba do ZUS o wyliczenie nadpłaty i zwrot składek
 13. Oświadczenie obcokrajowca z certyfikatem rezydencji
 14. Oświadczenie obcokrajowca bez certyfikatu rezydencji
Nagrody, odznaczenia

      1.   Wniosek o przyznanie nagrody specjalnej Rektora UEK
     
2.   Wniosek o przyznanie nagrody zespołowej Rektora UEK
     
3.   Wniosek o Medal KEN
     
3a  Informacja dotycząca wypełniania wniosków o medale KEN 
      4.   Wniosek o Order i Odznaczenie

      5.   Wniosek o Medal za Długoletnią Służbę 
     
5aPrzykładowe kryteria oceny wniosków o nadanie Orderu Odrodzenia Polski 
      5b. Informacje dotyczące wypełniania wniosków o ordery i medale 
      5c. Informacje pomocnicze dla nauczycieli akad. do wypełniania wniosku o order. 
      6.   Zapytanie o udzielenie informacji o osobie 
      
7.   Wniosek o przyznanie nagrody Ministra
      8.  
Oświadczenie w związku z wnioskiem o nagrodę Ministra
      9.   Rozporządzenie w sprawie nagród Ministra - 2019
     10.  Przyznane odznaczenia z 2018 roku
     11.  Przyznane odznaczenia z 2019 roku

 

Ustawa lustracyjna

Linki