Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Kancelaria Rektora
data publikacji: 03/09/2016, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

W skład Kancelarii Rektora wchodzą:
1)    Sekcja Administracji,
2)    Sekcja Prasowa i Przekazu Medialnego,
3)    Sekcja Organizacji Wydarzeń i Uroczystości.

Skład osobowy Kancelarii Rektora

Do zadań Sekcji Administracji należy w szczególności:
1) prowadzenie obsługi administracyjnej Rektora i prorektorów, kolegium rektorskiego i Senatu, w tym w szczególności:
    a) obsługa sekretarska Rektora i prorektorów, w tym redagowanie pism, adresów okolicznościowych i innych opracowań nie leżących w kompetencjach innych jednostek, wspieranie Rektora i prorektorów w zakresie dekretacji wpływającej do Uczelni korespondencji, prowadzenie terminarza spotkań Rektora i prorektorów,
    b) obsługa współpracy i korespondencji Uczelni z urzędami i instytucjami w sprawach nadzorowanych przez Rektora i prorektorów,
   c) prowadzenie spraw wynikających ze współpracy władz Uczelni z organami administracji państwowej, samorządowej, władzami innych uczelni oraz innymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi, w zakresie nie należącym do kompetencji innych jednostek organizacyjnych Uczelni lub w zakresie ustalonym przez Rektora,
    d) nadzorowanie wykonania oraz terminowości realizacji zadań zleconych jednostkom bezpośrednio przez Rektora,
    e) gromadzenie i archiwizowanie korespondencji i decyzji organów i instytucji szkolnictwa wyższego i nauki,
    f) zapewnienie obsługi protokolarnej oficjalnych wizyt odbywających się w Uczelni,   
   g) przygotowywanie, powielanie i dystrybucja dokumentacji na posiedzeniaSenatu i kolegium rektorskiego, a także sporządzanie, ewidencjonowanie i przechowywanie protokołów i wyciągów z protokołów posiedzeń Senatui z posiedzeń kolegium rektorskiego,
   h) prowadzenie centralnej ewidencji oraz dystrybucja wewnętrznych aktów normatywnych, w tym nadzór nad prawidłowością merytoryczną i aktualnością informacji w tym zakresie na stronie internetowej Uczelni,
     i) prowadzenie ewidencji składu osobowego Senatu,
   j) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z działalnością komisji rektorskich i senackich (stałych i doraźnych) oraz pełnomocników Rektora, w tym w szczególności wydawanych przez te ciała opinii, a także prowadzenie ewidencji składu osobowego komisji oraz ewidencji pełnomocników Rektora,
2) prowadzenie rejestru udzielanych przez Rektora pełnomocnictw,
3) prowadzenie rejestru umów oraz porozumień krajowych i międzynarodowych
o charakterze strategicznym (nie powodujących konsekwencji finansowych dla Uczelni), w szczególności w zakresie współpracy naukowej i dydaktycznej,
4) prowadzenie ewidencji skarg i wniosków wpływających do Rektora i prorektorów, a także sporządzanie sprawozdań dotyczących przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w Uczelni,
5) prowadzenie książki kontroli zewnętrznych i przechowywanie materiałów pokontrolnych,
6) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z działalnością fundacji,
do których przystąpiła Uczelnia, a także stowarzyszeń, których członkiem wspierającym jest Uczelnia,
7) obsługa administracyjna spraw związanych z nadawaniem przez Uczelnię medali Signum Gratiae i Zasłużony dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Do zadań Sekcji Prasowej i Przekazu Medialnego należy w szczególności:
1) opracowywanie i realizowanie strategii w zakresie prezentacji Uczelni w środkach masowego przekazu,
2) gromadzenie związanych z Uczelnią informacji ukazujących się w środkach masowego przekazu,
3) prowadzenie całokształtu spraw związanych ze współpracą Uczelni z mediami oraz z patronami medialnymi, w tym również:
    a) współdziałanie z jednostkami Uczelni w zakresie przygotowania i odpowiedniej prezentacji medialnej imprez organizowanych przez Uczelnię,
    b) monitorowanie informacji dotyczących Uczelni, pojawiających się w środkach masowego przekazu,
4) przygotowywanie tekstów wystąpień publicznych Rektora, jak również pism okolicznościowych, adresów, korespondencji i innych tekstów na zlecenie Rektora,
5) opracowywanie sprawozdań i materiałów analityczno-informacyjnych na zlecenie władz Uczelni, w tym informacji do baz danych, ankiet i rankingów, w oparciu o informacje dostarczone przez właściwe jednostki organizacyjne,
6) pełnienie roli koordynatora ds. informacji publicznej, tj. odpowiedzialność za całokształt spraw związanych z informacją publiczną w Uczelni i jej udostępnianiem, w tym prowadzenie i obsługa strony Biuletynu Informacji Publicznej Uczelni,
7) zapewnienie prawidłowości merytorycznej i aktualności informacji na stronie internetowej Uczelni w zakresie objętym działalnością sekcji.

Do zadań Sekcji Organizacji Wydarzeń i Uroczystości należy w szczególności:
1) koordynowanie i organizowanie spotkań, sympozjów, konferencji, zjazdów oraz innych uroczystości cyklicznych i okolicznościowych organizowanych przez władze Uczelni,
2) wspieranie - w zakresie swoich kompetencji - organizacji wydarzeń i uroczystości objętych patronatem władz Uczelni,
3) współpraca z sekcją, o której mowa w ust.4, a także z Sekcją Promocji, w zapewnieniu odpowiedniej prezentacji Uczelni w trakcie uroczystości organizowanych przez Uczelnię lub objętych jej patronatem,
4) koordynowanie opracowania i produkcji materiałów promujących Uczelnię – na użytek władz rektorskich Uczelni,
5) prowadzenie prac związanych z opracowaniem symboli Uczelni oraz nadzorowanie sposobu wykorzystywania tych symboli przez jednostki organizacyjne Uczelni,
6) prowadzenie magazynu materiałów promocyjnych z ewidencją ilościowo-wartościową,
7) prowadzenie Muzeum Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, tj. w szczególności:   
  a) gromadzenie, dokumentowanie, katalogowanie, eksponowanie, inwentaryzowanie związanych z Uczelnią muzealiów oraz dokumentacji historycznej, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie działalności muzeów oraz działalności kulturalnej,
   b) przechowywanie zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz ich konserwacja,
    c) przygotowywanie ekspozycji stałych i czasowych,
    d) udostępnianie zbiorów dla celów naukowych, edukacyjnych i ekspozycyjnych.

Poza zadaniami wskazanymi powyżej do Kancelarii Rektora należy:
    1) wykonywanie innych zadań, wynikających z obowiązujących w Uczelni przepisów wewnętrznych,
   2) wykonywanie innych zadań zleconych przez Rektora, samodzielnie lub we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni. 

Linki