Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Symbole i tradycja
data publikacji: 18/02/2015, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Symbole akademickie

Głównym elementem Identyfikacji Wizualnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
jest logotyp. Występuje on w wersji polskiej i angielskiej. Na znak składają się: Logograf Uniwersytetu, który jest połączeniem rysunku korony, kombinacji pierwszych liter nazwy uczelni oraz daty założenia szkoły a także napis Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ("Cracow University of Economics" w wersji angielskiej), napisany czcionką Trojan Pro. Barwami Uczelni są kolory: ciemnozielony i bordowy. Flaga ma kształt prostokąta w barwach Uczelni. W układzie pionowym kolor zielony umieszcza się po lewej stronie płaszczyzny,
w układzie poziomym - u góry.

Stroje i insygnia akademickie

Uroczystym strojem czynnych i emerytowanych profesorów oraz doktorów habilitowanych, noszonym podczas najważniejszych uroczystości akademickich (m.in. inauguracji roku akademickiego, uroczystych posiedzeń Senatu, promocji doktorskich, habilitacyjnych oraz nadania doktoratu honoris causa), są togi i birety.
Uroczysty strój Rektora składa się z togi w kolorze czerwonym oraz peleryny, tzw. mucetu wykonanego z futra sobolowego. Strój uzupełniają: czerwony biret i czerwone rękawiczki. Insygniami władzy rektorskiej są: srebrny łańcuch z pozłacanymi elementami, zwieńczony godłem państwowym i herbem Miasta Krakowa oraz berło.
Uroczysty strój prorektora składa się z togi i mucetu w kolorze czerwonym, a insygniami władzy prorektorskiej oraz dziekańskiej są srebrne łańcuchy z pozłacanymi elementami.
Uroczysty strój dziekana stanowi toga, mucet, biret ozdobiony łańcuchem dziekańskim.
Kolor mucetu i obszyć togi informuje, jaki wydział on reprezentuje.
Togi wszystkich wydziałów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie są koloru czarnego. Obszycia tóg i mucety są w następujących kolorach: - dla Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych - granatowe, - dla Wydziału Finansów - niebieskie, - dla Wydziału Towaroznawstwa - żółte, - dla Wydziału Zarządzania - zielone. Togi doktorskie, zakładane podczas promocji doktorskich, są jednolite dla wszystkich wydziałów - w kolorze czarnym. Czarne togi habilitantów, zakładane podczas promocji habilitacyjnej, przyozdobione są mucetem w kolorze danego wydziału. Oba stroje dopełnia czarny biret. Doktor honoris causa występuje w czarnej todze i czarnym birecie.

Miejsca tradycji

Miejscami tradycji, utworzonymi w celu zachowania pamięci o osobach szczególnie zasłużonych dla Uczelni, są: Sala Senacka, Sala Muzealna, Stara Aula. Są nimi również tablice upamiętniające najważniejsze wydarzenia historyczne Uczelni i tablice ku czci osób zasłużonych: ku czci prof. dr. Arnolda Bollanda (hol Budynku Głównego, przy wejściu do Starej Auli), ku czci prof. dr. Albina Żabińskiego (Nowa Aula w pawilonie C), ku czci prof. dr. Stanisława Bieńkowskiego (sala D w pawilonie C), ku czci prof. dr. Jerzego Fiericha
(sala E w pawilonie C, ku czci prof. dr. Zygmunta Sarny (Sala F w pawilonie C), tablica upamiętniająca inauguracji pierwszego roku akademickiego w Wyższym Studium Handlowym (hol na parterze Budynku Głównego) i inne, usytuowane w gmachu głównym Uczelni i innych budynkach.

Poczet sztandarowy

W najważniejszych uroczystościach Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: inauguracji roku akademickiego, Dniu Akademii, Dniu Pamięci, uroczystościach państwowych obchodzonych w Uczelni, promocjach doktorów honoris causa, pogrzebach i innych okazjach wskazanych przez Rektora, uczestniczy poczet sztandarowy. Składa się z chorążego i dwóch przybocznych, wyznaczonych przez Rektora spośród najlepszych studentów trzeciego i czwartego roku studiów. Członkowie pocztu sztandarowego występują w strojach wizytowych przepasanych szarfą sztandarową z prawego ramienia do lewego biodra oraz w białych rękawiczkach.

Inauguracja roku akademickiego

Inauguracja roku akademickiego jest najważniejszą uroczystością Uczelni, przebiegającą według określonego tradycją porządku:
- pochód z Budynku Głównego do pawilonu dydaktyczno-sportowego, prowadzony przez
  pedli, w którym uczestniczą kolejno: doktorzy habilitowani, profesorowie poszczególnych
  wydziałów prowadzeni przez swoich dziekanów, władze Uczelni oraz zaproszeni goście
- odśpiewanie „Breve Regnum" w trakcie wejścia pochodu na salę
- odśpiewanie pieśni „Gaude Mater Polonia"
- otwarcie uroczystości, odśpiewanie hymnu państwowego 
  oraz wygłoszenie przemówienia przez Rektora
- przewidziane wystąpienia gości - przemówienie przedstawiciela studentów
- immatrykulacja przedstawicieli nowo przyjętych studentów -
  odśpiewanie pieśni „Gaudeamus igitur"
- wręczenie odznaczeń państwowych, medali, nagród nauczycielom akademickim
  oraz pracownikom i studentom Uczelni
- wykład inauguracyjny
- odśpiewanie hymnu europejskiego
- zamknięcie uroczystości przez Rektora.
Zwyczajowo inaugurację poprzedza nabożeństwo.

Dzień Uniwersytetu Ekonomicznego

Od 8 maja 2000 roku corocznie 28 maja obchodzony jest Dzień Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, upamiętniający datę utworzenia Wyższego Studium Handlowego. Uroczystości przebiegają według ustalonego porządku: - pochód władz rektorskich i rad wydziałów do pawilonu dydaktyczno-sportowego - odśpiewanie „Gaude Mater Polonia" - przemówienie Rektora - wystąpienia zaproszonych gości - promocje doktorskie i habilitacyjne - odśpiewanie „Gaudeamus igitur" - wręczenie nagród i odznaczeń pracownikom Uniwersytetu - wręczenie dyplomów najlepszym absolwentom Uczelni - odśpiewanie hymnu państwowego - zakończenie uroczystości przez Rektora.

Dzień Pamięci

Każdego roku 6 listopada obchodzony jest Dniem Pamięci w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Dzień ten upamiętnia datę aresztowania w 1939 roku przez okupanta niemieckiego profesorów oraz innych członków społeczności akademickiej oraz jest wspomnieniem. o wszystkich zmarłych pracownikach Uczelni. Uroczystości przebiegają na cmentarzu Rakowickim (składanie wieńców na grobach byłych pracowników uczelni) oraz przed tablicą upamiętniającą „Sonderaktion Krakau" w Budynku Głównym (wykonanie Hejnału Mariackiego przez hejnalistę, przemówienie Rektora, modlitwa, uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłych, odśpiewanie „Pomnij o nas" (komp. J. Łuciuk), składanie wiązanek pod tablicą pamiątkową, odśpiewanie „Ave Verum Corpus" (komp. W.A. Mozart), podziękowanie Rektora, wykonanie przez hejnalistę utworu „Il Silenzio" (kom. N. Rosso, G. Brazzo), spotkanie z kombatantami).

Promocje doktorskie i habilitacyjne

Promocje doktorskie i habilitacyjne odbywają się raz w roku - podczas uroczystego posiedzenia Senatu i Rad Wydziałów z okazji Dnia Uniwersytetu. Uroczystość przebiega według ustalonego porządku. Podczas promocji habilitanci występują w togach swojego wydziału, togi doktorskie są jednolite dla wszystkich wydziałów, z czarną pelerynką. Habilitanci oraz doktoranci do sali, w której odbywa się uroczysta promocja wraz z Radą Wydziału, która nadała im stopień naukowy. Zwyczajowo najpierw odbywają się w promocje habilitacyjne. Aktu ślubowania doktorów habilitowanych i doktorów dokonuje się łącznie dla wszystkich promowanych osób, a ich prezentacji  indywidualnie według zmienianej corocznie kolejności wydziałów. Przebieg promocji habilitacyjnej i doktorskiej:
- ogłoszenie rozpoczęcia promocji przez Rektora i zwrócenie się do dziekanów
  poszczególnych wydziałów o przedstawienie doktorów habilitowanych/doktorów,
  promotorów, recenzentów oraz tytułów rozpraw habilitacyjnych/doktorskich według
  poszczególnych wydziałów
- prezentacja doktorów habilitowanych/doktorów przez dziekanów podejście promowanych
  przed prezydium celem złożenia ślubowania oraz odebrania dyplomu
- na prośbę odpowiedniego prorektora zajęcie miejsca przed prezydium przez pedli
  oraz powstanie osób obecnych w sali
- odczytanie Roty ślubowania przez odpowiedniego prorektora
- na prośbę odpowiedniego prorektora podejście do pedli indywidualnie każdego doktora
  habilitowanego/doktora oraz złożenie ślubowania przez położenie dwóch palców
  na skrzyżowanych berłach i wypowiedzenie słów: „Przyrzekam i ślubuję"
- po złożeniu ślubowania podejście doktora habilitowanego/doktora do prezydium,
  odebranie dyplomu od Rektora oraz gratulacji od osób znajdujących się w prezydium
- powrót wypromowanych osób na miejsce przy Radzie Wydziału, która nadała im stopień
  naukowy doktora habilitowanego/stopień naukowy doktora.

Promocja Doktora Honoris Causa

W akcie promocji podczas uroczystego posiedzenia Senatu biorą udział: Rektor, prorektorzy, dziekani, członkowie rad wydziałów, Doktor Honoris Causa, promotor, recenzenci, zaproszeni goście Uczelni i Doktora HC. Wszyscy występują w togach
i biretach, a Rektor, prorektorzy i dziekani - z insygniami pełnionego urzędu.
Przebieg uroczystości:
- wkroczenie orszaku w następującym porządku: pedle, członkowie rad wydziałów,
  dziekani, recenzenci, osoba promowana w towarzystwie właściwego dziekana
  i promotora, prorektorzy, Rektor
- zajęcie wyznaczonych miejsc przez członków rad wydziałów (osoba promowana
  zajmuje miejsce w fotelu przed Radami Wydziałów)
- odśpiewanie „Gaudeamus Igitur"
- powitanie przez Rektora zaproszonych gości i wygłoszenie przemówienia powitalnego
- przedstawienie uzasadnienia wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa
  przez dziekana wnioskującego wydziału
- wygłoszenie laudatio przez promotora Doktora Honoris Causa
- odczytanie przez Rektora pełnego tekstu uchwały Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego
  w Krakowie o nadaniu tytułu Doktora HC
- wręczenie przez Rektora Doktorowi HC dyplomu i dokonanie dekoracji łańcuchem
  oraz epitogium
- wykład okolicznościowy wygłoszony przez Doktora Honoris Causa na prośbę Rektora
- odczytanie przez dziekana adresów gratulacyjnych - podziękowanie Rektora za udział
  w uroczystości i zamknięcie posiedzenia Senatu
- odśpiewanie „Gaude Mater Poloniae"
- spotkanie zorganizowane przez Radę Wydziału, która wystąpiła z wnioskiem
  o nadanie tytułu Doktora Honoris Causa.

Według ustalonego tradycją porządku odbywają się też inne uroczystości uczelniane, jak choćby wręczanie odznaczeń i nagród pracownikom i studentom, jubileusze pracownicze, pogrzeby pracowników Uniwersytetu.

                                                                                                                Powrót

Linki