Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Władze Uczelni
data publikacji: 11/09/2019, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Senat | Rektor i Prorektorzy | Rada Uczelni | Dziekani i Prodziekani | Kolegium Rektorskie | Komisje uczelniane | Komisje dyscyplinarne

Organami kolegialnymi Uczelni są: Senat i Rady Wydziałów, natomiast organami jednoosobowymi: Rektor i Dziekani.

Najwyższym organem kolegialnym Uczelni jest Senat. W jego skład wchodzą:

  • Rektor jako przewodniczący,
  • Prorektorzy,
  • Dziekani,
  • Wybrani przedstawiciele: samodzielnych pracowników naukowych, pozostałych nauczycieli akademickich, pracowników Uczelni niebędących nauczycielami akademickimi, samorządu studenckiego i samorządu doktorantów.

Działalnością Uczelni kieruje Rektor, który podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Uczelni, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez ustawę lub statut do kompetencji innych organów uczelni lub kanclerza.

Rektor w szczególności:

  • sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną i badawczą Uczelni,
  • sprawuje nadzór nad administracją i gospodarką Uczelni,
  • podejmuje decyzje dotyczące mienia i gospodarki Uczelni,
  • podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Uczelni i przebiegu studiów przewidziane przepisami ustawy, statutu, regulaminu studiów i innych wewnętrznych aktów normatywnych,
  • zatrudnia pracowników Uczelni, w tym nauczycieli akademickich, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami przeprowadzania konkursu w Uczelni,
  • dba o przestrzeganie prawa oraz zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w Uczelni.


Rektor wypełnia swoją funkcję przy pomocy czterech Prorektorów. Z jego upoważnienia nadzorują oni działalność określonych jednostek Uczelni, w tym jednostek administracji centralnej. 

Powrót

Linki